Anglicismen zijn vaak ‘luie vertalingen’ die je tegenkomt in haastig uit het Engels vertaalde teksten en nieuwsberichten. Het kunnen ook termen zijn die in vaktaal en jargon gebruikelijk zijn, maar niet geschikt zijn voor teksten voor een algemeen publiek.

Hieronder staat een lijst (vermeende) anglicismen. Het oordeel dat iets een anglicisme is, is altijd enigszins subjectief en kan in de loop van de tijd veranderen. Bij elk woord staat of het (volgens ons) om een algemeen geaccepteerde vorm gaat of dat je beter voor een alternatief kunt kiezen. Aanvullingen of opmerkingen? Stuur de Taaladviesdienst dan een e-mail.

woord of uitdrukking Engels origineel alg. geaccep­teerd? alternatief
aan het eind van de dag (‘uiteindelijk’) at the end of the day nee uiteindelijk, als puntje bij paaltje komt, ten slotte, achteraf, na afloop
acteren (‘handelen, een daad stellen, opereren, actief zijn’) to act nee handelen, ingrijpen, opereren, actief zijn
actie nemen to take action nee actie ondernemen
administratie (de Trump-administratie) the Trump administration nee de regering-Trump
adopteren (een techniek adopteren) to adopt a technique nee toepassen, gebruiken
adoptie (van een techniek e.d.) adoption nee toepassing, gebruik, het toepassen
adresseren (‘aanpakken’) to address nee aanpakken, aan de orde stellen
in ander nieuws in other news nee verder in het nieuws
antipersoneelsmijn anti-personnel mine ja antipersoonsmijn
atleet (‘sporter’) athlete nee sporter, sportman, sportvrouw
attractie (‘aantrekkingskracht’) attraction nee aantrekking, aantrekkingskracht
bak / kook voor 15 minuten bake / fry / cook for 15 minutes twijfel­achtig bak / kook 15 minuten
batterij (‘accu’) battery ja accu
belofte: een belofte maken to make a promise nee een belofte doen / afleggen
beslissing: een beslissing maken to make a decision nee een beslissing nemen
betaalmuur paywall ja belemmering om gratis online teksten te lezen (bijvoorbeeld krantenartikelen)
Bijbelbelt Bible Belt nee Bijbelgordel, Biblebelt
biljoen (‘1.000.000.000’) billion nee miljard
biopauze biobreak nee plaspauze
brandnieuw brand-new nee gloednieuw, splinternieuw
brekend (nieuws) breaking (news) twijfel­achtig urgent, groot nieuws; primeur
broers: de Coen-broers the Coen brothers nee de gebroeders Coen, de broers Coen
brutaal (geweld) brutal twijfel­achtig bruut, wreed
bubbel (‘economische zeepbel’) bubble ja zeepbel
bulletlening bullet loan twijfel­achtig lening die je in één keer moet aflossen
comfortabel zijn (‘Ben je hier comfortabel mee?’; ‘Ben je comfortabel genoeg?’) to be comfortable twijfel­achtig Ben je hier vertrouwd mee? / Ken je dit? /  Kun je het hier (een beetje) mee eens zijn?; Zit/lig je lekker (genoeg)?
comfortabel (‘je ergens - bij voelen’) to feel comfortable ja je ergens prettig bij voelen
complimentje (‘naar een - vissen / hengelen’) to fish for compliments ja een complimentje uitlokken
controle (‘de - over het stuur verliezen’) to lose control twijfel­achtig de macht over het stuur verliezen
controleapparaat control instrument twijfel­achtig regeltoestel
controleren (‘beheersen, in de hand hebben’) to control twijfel­achtig beheersen, in de hand hebben
de data is the data is nee de data zijn
decade (‘tien jaar’) decade nee decennium
ding: het ding is the thing is nee het punt is, waar het om gaat is
dit is hoe (het is/zit) this is how (it is) twijfel­achtig zo zit dat, zo gaat dat, zo is dat (nu eenmaal)
dit is waarom this is why twijfel­achtig daarom, hierom; dit is de reden dat ...
donderstorm thunderstorm twijfel­achtig zwaar onweer
dramatisch (‘drastisch, spectaculair’) dramatic twijfel­achtig drastisch, spectaculair
essentiële oliën essential oils ja etherische oliën
fijnlijner fineliner twijfel­achtig fijnschrijver
frontpagina front-page ja voorpagina, homepage, thuispagina, hoofdpagina
gaan: digitaal gaan, internationaal gaan to go ... twijfel­achtig kiezen voor, zich ontwikkelen als
gaan voor / ervoor gaan  to go for ja zich inspannen voor, zich helemaal inzetten voor
gedood worden (‘omkomen’) to be killed twijfel­achtig omkomen, om het leven komen, verongelukken, sneuvelen, vermoord worden
geldmaker moneymaker twijfel­achtig iemand die gemakkelijk veel geld verdient; iets (bv. een film) wat veel geld opbrengt
genomineerde nominee twijfel­achtig kandidaat, kanshebber
globaal (‘mondiaal, wereldwijd’) global ja mondiaal, wereldwijd
grafisch graphic twijfel­achtig schokkend, choquerend (door rauwe / onverbloemde wijze van vertonen of beschrijven)
grip grip ja greep
groeien (‘kweken’) grow nee kweken, opkweken, telen, verbouwen, laten groeien, tot wasdom laten komen
groenetakfractuur green stick fracture ja twijgbreuk
grondoorlog ground war ja landoorlog
hagelstorm hailstorm nee hagelbui
haten op hate on twijfel­achtig genadeloos bekritiseren, afkraken, afbranden
heet nieuws, hete informatie hot news, hot information twijfel­achtig zeer actueel en opmerkelijk
helikopterouder helicopter parent ja overbezorgde ouder, bemoeizuchtige ouder
helpfunctie, helpscherm help... ja hulpfunctie, hulpscherm
hete aardappel hot potato twijfel­achtig lastig probleem
hinten op hint at twijfel­achtig zinspelen op, duiden op
huisgemaakt homemade ja eigengemaakt, handgemaakt, zelfgemaakt
in andere woorden (‘met andere woorden’) in other words nee met andere woorden, oftewel, kortom
in control / controle zijn to be in control ja beheersen, de leiding hebben, (iets) meester zijn, (iets) onder controle hebben
industrie (reclame-industrie, toeristenindustrie) industry ja branche, sector, wezen (reclamebranche, toerismesector)
in lijn (zijn) met (to be) in line with ja op één lijn staan met, overeenstemmen met, in overeenstemming zijn met, stroken met
(helemaal) in zijn to be in ja in de mode zijn, in trek zijn, heel populair zijn
inzweren, ingezworen to swear in ja beëdigen
kalender (‘agenda met afspraken of onderwerpen’) calendar nee agenda
karakter (‘personage’) character twijfel­achtig personage, figuur, rol
karaktermoord character assassination ja aanval op iemands reputatie
koffie maken to make coffee twijfel­achtig koffiezetten
komen in (‘dit model komt in drie uitvoeringen’), komen met come twijfel­achtig beschikbaar zijn in, leverbaar zijn met
kook / bak voor 15 minuten cook / bake / fry for 15 minutes twijfel­achtig kook / bak 15 minuten
laag in calorieën, laag in suiker, laag in zout low in calories, low in sugar, low in salt nee caloriearm, met weinig calorieën; suikerarm, met weinig suiker; zoutarm, met weinig zout
leeflijn lifeline ja veiligheidstouw / -lijn
leidend (politicus) leading (politician) twijfel­achtig vooraanstaand, prominent (politicus)
lekken (van informatie) leak ja uit de school klappen (van mensen), uitlekken (van informatie)
leven (‘ergens wonen’) to live nee wonen
lijfstijl lifestyle twijfel­achtig levensstijl
lijndans linedance twijfel­achtig dans op countrymuziek
luidspreker loudspeaker ja apparaat dat (versterkt) geluid verspreidt
het maken (‘succes hebben’) to make it ja succes hebben
markt, zich uit de - prijzen to price oneself out of the market ja te duur zijn in vergelijking met concurrenten; te hoge eisen stellen
massief (‘massieve aanval’) massive nee grootschalig, massaal
meer en meer more and more ja steeds meer, hoe langer hoe meer
meer of minder more or less twijfel­achtig min of meer, in meerdere of mindere mate
meer recent(elijk) more recent(ly) nee recenter, onlangs nog, pas nog
meest mooi most beautiful soms mooist
meesterbrein mastermind ja scherp verstand; zeer slimme persoon
meesterspion master spy ja zeer gewiekste spion; gevaarlijke spion
missen (‘ontbreken’) to miss ja ontbreken
moeder / vader van twee mother / father of two twijfel­achtig moeder / vader van twee kinderen, zoons, dochters
‘Zij/hij heeft twee kinderen.’
natte droom wet dream ja onwillekeurige zaadlozing in iemands slaap; (spottend) droom, grote wens
Nederlands grootste ... Holland’s biggest ... ja de/het grootste ... van Nederland
(zijn) nek uitsteken voor to stick one’s neck out ja zich durven uitspreken, risico durven nemen
niet mijn kopje thee not my cup of tea twijfel­achtig niet mijn ding, dat hoeft voor mij niet (zo), geen hobby van me
niet om over naar huis te schrijven nothing to write home about ja niets bijzonders, een beetje tegenvallend
nummer 1 + zelfst. nw. the number one + zn nee top-, de beste, de grootste
‘De beste / grootste datingsite van Nederland’
omslagartikel cover story ja artikel dat op het omslag wordt aangekondigd
onder constructie under construction nee in aanbouw, in voorbereiding
‘Aan deze site wordt (nog) gewerkt.’
onder de indruk zijn dat to be under the impression that nee in de veronderstelling verkeren/zijn dat, de indruk hebben dat
oogopener eye-opener twijfel­achtig openbaring, plotselinge inval, plotseling inzicht
ooit: de beste / leukste / mooiste / ergste ... ooit the best ... ever ja de beste / leukste / mooiste / ergste ... aller tijden
ophoesten to cough up ja ineens moeten opbrengen (van een bedrag)
opstarten to start up twijfel­achtig beginnen
(iets) overdoen to overdo twijfel­achtig te veel doen, overdreven veel doen
overnachts overnight twijfel­achtig van de ene op de andere dag, opeens
overschat zijn to be overrated twijfel­achtig overschat worden
‘Eten wordt overschat’
over veertig over forty nee van boven/over de veertig
‘Vrouwen van boven de veertig’
paragraaf (‘alinea’) paragraph nee alinea
passage boeken book passage twijfel­achtig vervoersbewijs/ticket kopen
pastoor (‘dominee, predikant’) pastor nee dominee, predikant (niet-katholiek)
paswoord password NL nee, B ja wachtwoord
pathetisch (‘zielig, miserabel’) pathetic twijfel­achtig zielig, miserabel, armzalig, jammerlijk
pijplijn (voor bijv. gas, olie, water) pipeline nee pijpleiding (maar wel: ‘in de pijplijn (zitten)’)
(een plaatje) schieten to shoot ja een foto maken
pleiten (schuldig / onschuldig pleiten) to plead ((not) guilty) twijfel­achtig schuld bekennen / ontkennen, zichzelf (on)schuldig verklaren
politiestation police station nee politiebureau
protestant (‘demonstrant’) protester nee demonstrant
punt (een - hebben) to have a point ja (deels / enigszins) gelijk hebben
puzzelen (‘voor een raadsel plaatsen’) to puzzel nee voor een raadsel plaatsen, verbazen
raketkunde rocket science twijfel­achtig iets ingewikkelds,‘hogere wiskunde’
recordbrekend record-breaking nee record- (‘recordaantal’, ‘recordlang’, ‘recordsnel’)
regel, als - as a rule ja in de regel, gewoonlijk, bijna altijd
regenstorm rainstorm nee stortbui, (zware) (regen)bui met windstoten
reisindustrie travel industry twijfel­achtig reiswezen, reissector
schoon clean twijfel­achtig zonder drugs, geen drugs meer gebruikend
sinds (‘omdat, aangezien’) since nee omdat, aangezien
show, de - stelen to steal the show ja opvallen en daardoor de meeste eer krijgen
sober (‘nuchter, niet dronken’) sober nee nuchter
soort van (aan het eind van een zin) sort of nee min of meer, zo ongeveer
‘Hij is een kunstenaar, min of meer’
staan voor (‘betekenen’) to stand for ja betekenen, inhouden
stapelvoedsel staplefood twijfel­achtig basisvoedingsmiddelen
stappen nemen to take steps ja stappen zetten, maatregelen nemen
strijd om het bestaan struggle for life/existance ja strijd om te overleven
sukkel in/voor de liefde sucker for love twijfel­achtig iemand met een onsuccesvol liefdesleven
termen, iets alleen op eigen - doen terms ja voorwaarden
thee maken to make tea twijfel­achtig theezetten
Tilburg Universiteit Tilburg University twijfelachtig universiteit van Tilburg
tweede in bevel second-in-command twijfel­achtig plaatsvervangend commandant, onderbevelhebber
uitrollen to roll out ja verkrijgbaar maken, in de markt zetten, introduceren, implementeren
uitvinden to find out ja erachter komen, achterhalen
het verschil maken to make the difference ja de doorslag geven
verloren generatie lost generation ja generatie geboren tussen 1955 en 1970
(iemand) vertellen + te + infinitief tell (someone) to ... nee opdragen, gebieden, bevelen, gelasten, zeggen (te) (dat laatste vooral in voltooide tijd)
vervangen met to replace with nee vervangen door
vingervoedsel finger food twijfel­achtig gerechtjes die je met de handen eet
vitaal (‘cruciaal’) vital ja cruciaal, fundamenteel, wezenlijk
vlaggenschipwinkel / vlaggeschipwinkel flagship store twijfel­achtig exclusieve winkel van een bepaald merk
vocaal zijn over iets be vocal about something twijfel­achtig uitgesproken zijn, iets rondbazuinen, de mond vol hebben van iets
voedselwoestijn food desert twijfel­achtig gebied waar weinig goed voedsel te verkrijgen is
voetafdruk footprint twijfel­achtig gevolgen voor het milieu van de levenswijzen van mensen
voetbalspeler football player twijfel­achtig voetballer
voor nu, dit was het - (that’s it) for now twijfel­achtig voor dit moment
voor nu (vaak aan het begin van een zin) for now twijfel­achtig op dit moment, voorlopig, nu
vreemdgaan op to cheat on nee bedriegen
vrezen (‘moeten toegeven’) to be afraid that ja moeten toegeven, niet kunnen ontkennen
vroeger of later sooner or later twijfel­achtig vroeg of laat
Wageningen Universiteit Wageningen University twijfelachtig universiteit van Wageningen
water, dat houdt geen - that doesn’t hold water nee dat houdt geen steek
wereldwijd worldwide ja mondiaal
wijd (‘breed’) wide twijfel­achtig breed (‘De tornado trok een spoor van twee kilometer breed’)
windstorm windstorm nee (zware) (regen)bui met windstoten
wolf, eenzame - lone wolf nee solist, ongrijpbare persoon die alles alleen wil doen
wollig woolly twijfel­achtig de kern vermijdend, eromheen draaiend
zegeningen, zijn - tellen to count one’s blessings ja voor ogen houden hoeveel geluk je hebt

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!