Wat is juist: re-integreren en re-integratie of reïntegreren en reïntegratie?

Volgens de officiële spelling schrijf je re-integreren en re-integratie met een streepje. In de Spellingwijzer Onze Taal staan ook reïntegreren en reïntegratie – zoals het tot 2005 was.

Klinkerbotsing

Re en in zijn aparte lettergrepen. De e en de i ‘botsen’ op de lettergreepgrens: je moet ze op de een of andere manier uit elkaar houden om te voorkomen dat ze als de tweeklank ei worden gelezen. Daar zijn twee manieren voor: een streepje of een trema.

Het streepje wordt gebruikt bij samenstellingen en na voorvoegsels die veel weg hebben van gewone woorden, vaak afkomstig uit het Grieks en/of Latijn: rente-inkomsten, tele-informatie. Het trema wordt gebruikt bij andere voor- en achtervoegsels (in afleidingen dus) en in andere gevallen: beïnvloeden, weeïg, bedoeïenen.

Herkenbaar voorvoegsel

De officiële spelling hanteert de regel dat na voorvoegsels van Griekse of Latijnse afkomst (zoals anti-, co-, pre- en re-) bij klinkerbotsing een streepje komt als het voorvoegsel nog duidelijk herkenbaar is. Re-integreren is officieel juist omdat re- hier duidelijk herkend zou worden als ‘opnieuw’ (‘opnieuw integreren’).

Als re- niet duidelijk herkenbaar is als voorvoegsel, dan is het trema wél juist om klinkerbotsing te voorkomen. Een voorbeeld is reünie: met een trema, omdat we bij re- niet letterlijk aan ‘her-’, ‘opnieuw’ denken. Dat criterium is een beetje subjectief, want hoewel je officieel reïncarneren schrijft, zullen sommige mensen dit wel degelijk lezen als ‘opnieuw incarneren’.

(Let op: bij woorden zonder klinkerbotsing wordt re- ongeacht de al dan niet letterlijke betekenis direct aan de rest van het woord vast geschreven: refereren, resocialiseren, enz.)

Een overzichtje van woorden met re- en klinkerbotsing in de officiële spelling, plus de alternatieve schrijfwijzen die volgens onze Spellingwijzer Onze Taal ook wel kunnen:

officieel: Spellingwijzer Onze Taal ook:
arbeidsre-integratie arbeidsreïntegratie
re-educatie reëducatie    
re-engageren - re-engageerde - gere-engageerd reëngageren - reëngageerde - gereëngageerd
re-engagement reëngagement
reïmponeren - reïmponeerde - gereïmponeerd -
re-importeren reïmporteren
reïncarnatie -
reïncarneren -
re-infectie reïnfectie
re-installeren reïnstalleren
re-integrant reïntegrant
re-integratie reïntegratie
re-integratiebegeleiding reïntegratiebegeleiding
re-integreren - re-integreerde - gere-integreerd reïntegreren - reïntegreerde - gereïntegreerd
re-interpretatie reïnterpretatie
re-interpreteren - re-interpreteerde - gere-interpreteerd reïnterpreteren - reïnterpreteerde - gereïnterpreteerd
re-iteratie reïteratie
re-iteratief reïteratief
re-unificatie reünificatie