Wat is het best: 'We zijn ondertussen alweer drie jaar verder' of 'We zijn intussen alweer drie jaar verder'?

Het is allebei juist. Er wordt weleens gezegd dat ondertussen een contaminatie zou zijn van onderwijl en intussen, maar dat is niet het geval. Ondertussen komt al eeuwenlang voor. Zo staat in de Leuvense Bijbel (1548):  "Ende hy disputeerde in die synagoge alle sabbothen ondertusschen inbrenghende den naem des Heeren Iesu". En in de Statenvertaling (1637) staat: "Ende het geschiedde ondertusschen, dat de hemel van wolcken ende wint, swart wert." Ondertussen is hier een synoniem van intussen ('inmiddels', 'terwijl er iets anders gebeurt'). Het oudste citaat met intussen dateert van 1722: "De Lezer zie uit deze staaltjes intusschen d' eerlykheit van onzen Autheur omtrent my" (uit het voorwoord van de Mengeldichten van H.K. Poot).

Ondertussen heeft daarnaast een betekenis gekregen die losstaat van tijd en/of gelijktijdigheid. Zo vermeldt Koenen (2006) bij ondertussen ook de betekenis 'niks daarvan' en het voorbeeld: 'Ze hadden ons koeien met gouden hoorns beloofd, maar ondertussen!' Bedoeld is: er zijn ons mooie dingen beloofd, maar die belofte is men niet nagekomen. Van Dale (2005) geeft bij ondertussen onder meer de betekenis 'niettegenstaande, niettemin' ('Hij had het beloofd en ondertussen deed hij het niet'). Ook de uitroep 'Maar ondertussen!' wordt gebruikt als er iets anders gebeurt dan gezegd of afgesproken is. Bijvoorbeeld 'Ze zou het niet doorvertellen, maar ondertussen! Het halve dorp weet er nu van!'