Is erven een zwak werkwoord (erven - erfde - geërfd) of is de sterke vervoeging ook goed (erven - orf - georven)?

Erfde - geërfd is de normale vervoeging van erven. Sommige woordenboeken noemen ook de sterke vervoeging orf - georven; dat is volgens de grote Van Dale "in de volkstaal, bekakt en schertsend". Georven is dus geen geschikte vorm voor verzorgd taalgebruik.

Er zijn meer werkwoorden waarvan het voltooid deelwoord een niet-neutrale variant heeft. Zulke vormen komen bijvoorbeeld uit streektaal (gehongen, gerokken) of zijn voor de grap verzonnen (opgebolen, gesnopen): ze leveren een komisch effect op. Het gaat vrijwel altijd om het voltooid deelwoord; de onvoltooid verleden tijd van die niet-neutrale vormen wordt bij de meeste van deze werkwoorden zelden gebruikt.

werkwoord normale vervoeging niet-neutrale vorm
bellen belde - gebeld gebolen
breien breide - gebreid gebreeën
erven erfde - geërfd georven
geven gaf - gegeven gegoven
hangen hing - gehangen gehongen
inruilen ruilde in - ingeruild ingerolen
merken merkte - gemerkt gemorken
omruilen ruilde om - omgeruild omgerolen
opbellen belde op - opgebeld opgebolen
opvreten vrat op - opgevreten opgevroten
pijpen pijpte - gepijpt gepepen
plegen pleegde - gepleegd geplogen
reizen reisde - gereisd gerezen
rekken rekte - gerekt gerokken
ruilen ruilde - geruild gerolen
snappen snapte - gesnapt gesnopen
uitleggen legde uit - uitgelegd uitgelegen
uitrekken rekte uit - uitgerekt uitgerokken
uitvreten vrat uit - uitgevreten uitgevroten
vegen veegde - geveegd gevogen
verhuizen verhuisde - verhuisd verhozen
verwennen verwende - verwend verwonnen
vreten vrat - gevreten gevroten
zweven zweefde - gezweefd gezwoven