Wat-maak-je-me-noublik is een samenstelling. In het Nederlands schrijf je de delen van een samenstelling aan elkaar. Bijvoorbeeld aanblik, vogelblik en roofvogelblik zijn allemaal één woord. Maar als een deel van de samenstelling een zin of zinnetje is, zou dat een moeilijk leesbaar geheel opleveren (‘watmaakjemenoublik’). Daarom geldt de regel dat er dan streepjes tussen de delen van het zinnetje moeten staan.

Je mag ook een extra streepje vóór het laatste deel zetten: wat-maak-je-me-nou-blik is ook goed. Nog een paar voorbeelden: doe-het-zelfpakket of doe-het-zelf-pakket, net-goedhouding of net-goed-houding, sta-opstoel of sta-op-stoel. Klik op het tabblad ‘Voorbeelden’ hierboven voor een lange lijst voorbeelden.

Af en toe verdwijnen in de loop van de tijd de streepjes in dit soort samenstellingen. Voorbeelden daarvan zijn langzaamaanactie en (van) likmevestje.

Aanhalingstekens in plaats van streepjes

Samenstellingen met een lange zin erin zijn onoverzichtelijk. Daarom kun je in plaats van ‘Er heerste een jolige en-van-je-hela-hola-houd-er-de-moed-maar-in-stemming op kantoor’ beter aanhalingstekens gebruiken dan streepjes:

  • Er heerste een een jolige ‘en van je hela, hola, houd er de moed maar in’-stemming op kantoor.

De aanhalingstekens geven aan dat ‘en van je hela, hola, houd er de moed maar in’ in z’n geheel een onderdeel van de samenstelling is. Het koppelteken geeft aan dat stemming ook tot de samenstelling behoort.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Deze lijst bevat allemaal samenstellingen die beginnen met een zin of zinnetje. 

standaardvorm vorm met extra streepje voor de leesbaarheid
all-you-can-eatrestaurant all-you-can-eat-restaurant
blij-dat-ik-rijcampagne blij-dat-ik-rij-campagne
blijf-van-mijn-lijfhuis blijf-van-mijn-lijf-huis
de-paden-op-de-lanen-ingevoel de-paden-op-de-lanen-in-gevoel
doe-het-samenactie doe-het-samen-actie
doe-het-zelfpakket doe-het-zelf-pakket
doe-het-zelfzaak doe-het-zelf-zaak
doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeghouding doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg-houding
drag-and-dropfunctie drag-and-drop-functie
drag-en-dropfunctie drag-en-drop-functie
en-van-je-hela-hola-houd-er-de-moed-maar-instemming en-van-je-hela-hola-houd-er-de-moed-maar-in-stemming
God-is-liefdeblijheid God-is-liefde-blijheid
het-glas-is-halfvoltype het-glas-is-halfvol-type
het-komt-allemaal-heus-weer-goedhouding het-komt-allemaal-heus-weer-goed-houding
houd-je-mondgebaar houd-je-mond-gebaar
huilen-met-de-pet-opseizoen huilen-met-de-pet-op-seizoen
je-kunt-nooit-wetenpoging je-kunt-nooit-weten-poging
kijken-kijken-niet-kopenpubliek kijken-kijken-niet-kopen-publiek
kiss-and-ridestrook kiss-and-ride-strook
klaar-terwijl-u-wachtservice klaar-terwijl-u-wacht-service
kom-maar-ophouding kom-maar-op-houding
kruip-door-sluip-doorweggetje kruip-door-sluip-door-weggetje
krijg-toch-allemaal-de-klerehouding krijg-toch-allemaal-de-klere-houding
laat-maar-waaienbeleid laat-maar-waaien-beleid
lach-of-ik-schietshow lach-of-ik-schiet-show
laten-we-het-maar-vergetenhouding laten-we-het-maar-vergeten-houding
lekker-puhgevoel lekker-puh-gevoel
niet-goed-geld-teruggarantie niet-goed-geld-terug-garantie
nu-of-nooitmoeder nu-of-nooit-moeder
one-size-fits-alloplossing one-size-fits-all-oplossing
ons-kent-onscultuur ons-kent-ons-cultuur
ons-kent-onsgevoel ons-kent-ons-gevoel
oog-om-oog-tand-om-tandmentaliteit oog-om-oog-tand-om-tand-mentaliteit
pompen-of-verzuipensituatie pompen-of-verzuipen-situatie
rij-op-rij-afboot rij-op-rij-af-boot
sale-en-lease(-)backconstructie sale-en-lease(-)back-constructie
sale-en-lease(-)backovereenkomst sale-en-lease(-)back-overeenkomst
sta-opfauteuil sta-op-fauteuil
sta-opstoel sta-op-stoel
to-dolijst to-do-lijst
train-de-trainersessie train-de-trainer-sessie
trap-op-trap-afmethode trap-op-trap-af-methode
val-doodblik val-dood-blik
van-dik-hout-zaagt-men-plankenmethode van-dik-hout-zaagt-men-planken-methode
verdeel-en-heerspolitiek verdeel-en-heers-politiek
vlucht-of-vechtreactie vlucht-of-vecht-reactie
voor-wat-hoort-wathouding voor-wat-hoort-wat-houding
wacht-maar-afblik wacht-maar-af-blik
walk-to-workschip walk-to-work-schip
wat-alsanalyse wat-als-analyse
wat-alsscenario wat-als-scenario
wat-alsvraag wat-als-vraag
weg-met-onsmentaliteit weg-met-ons-mentaliteit
we-moeten-praten-sms (voor de afkorting sms is een streepje verplicht)
wat-kan-mij-het-schelenbui wat-kan-mij-het-schelen-bui
wie-het-eerst-komt-het-eerst-maaltprincipe wie-het-eerst-komt-het-eerst-maalt-principe
zandzakken-voor-de-deurscenario zandzakken-voor-de-deur-scenario
zie-je-weltoon zie-je-wel-toon
zit-stiloefening zit-stil-oefening
zoen-en-zoefstrook zoen-en-zoef-strook
zwaan-kleef-aaneffect zwaan-kleef-aan-effect

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!