Samenstellingen met namen die verkortingen zijn

De naam Benelux is een verkorting van België, Nederland en Luxemburg. Verkortingen kunnen deel uitmaken van een samenstelling; denk aan horecaondernemer, infostand en dansdemo. Ook namen kunnen onderdeel zijn van een samengesteld woord: Frankrijkvakantie, Midden-Oostenproblematiek, Ziggonetwerk, Onze Taalmedewerker. Benelux(-)land past in feite in beide rijtjes.

Volgens de officiële spellingregels komt er in samenstellingen die beginnen met een verkorting, een streepje als die verkorting een of meer hoofdletters bevat. Op grond daarvan is Benelux-land juist. 

Voor Beneluxland is echter veel te zeggen; die spelling is zelfs vele decennia juist geweest. De regel dat er een streepje moet komen, is relatief nieuw: vóór 2006 werd er geen onderscheid gemaakt tussen namen die een verkorting zijn (zoals Benelux) en ‘gewone’ namen (zoals Europa). Een nadeel van deze regel is bovendien dat je moet wéten of een naam een verkorting is of niet, en dat is niet altijd eenvoudig – denk aan Unicef (dat oorspronkelijk stond voor United Nations International Children’s Emergency Fund), Gestapo (een afkorting van Geheime Staatspolizei) en Esso (te lezen als ‘S-O’, een afkorting van Standard Oil).

Woordlengte

In lastig leesbare, lange en/of onbekende samenstellingen met een naam is het voor de overzichtelijkheid vaak wel handig om een streepje in te voegen, bijvoorbeeld in Benelux-inwoneraantal en Benelux-merkregistratie. Dat geldt overigens voor alle namen: de woorden uit de eerste alinea kunnen ook geschreven worden als Frankrijk-vakantie, Midden-Oosten-problematiek, Ziggo-netwerk en Onze Taal-medewerker. In de praktijk blijft het streepje in veelvoorkomende samenstellingen, zoals Beneluxlanden, vaak achterwege.

Onder het tabblad ‘Voorbeelden’ staan meer gevallen zoals Benelux(-)land.

Hieronder enkele vergelijkbare gevallen; bij alle voorbeelden is het eerste deel een naam die als verkorting ontstaan is. Links staat de officiële spelling, rechts de vorm die ook te verdedigen is.

Bovag-garantie

Cito-toets

Cordaid Memisa-project

Europol-budget

Riagg-centrum

Unesco-project

Unicef-gala

Wajong-uitkering

Bovaggarantie

Citotoets

Cordaid Memisaproject

Europolbudget

Riaggcentrum

Unescoproject

Unicefgala

Wajonguitkering