Hoeveel streepjes komen er in ‘Ze keek me aan met zo’n wat(-)maak(-)je(-)me(-)nou(-)blik’?

Volgens de spellingregels zijn vier streepjes verplicht: wat-maak-je-me-noublik. Vaak wordt er een extra streepje ingevoegd voor de duidelijkheid: wat-maak-je-me-nou-blik. Dat vijfde streepje is niet verplicht, maar het mag zeker worden gebruikt.

Combinaties als wat-maak-je-me-nou-blik zijn in hun geheel samenstellingen. Samenstellingen worden in het Nederlands zo veel mogelijk aaneengeschreven, maar in dit geval (een deel van de samenstelling is een zinnetje) zou dat een onleesbaar geheel opleveren. Daarom verschijnen er streepjes tussen de delen van het zinnetje, en voor de leesbaarheid vaak ook een streepje vóór het laatste deel.

Meer voorbeelden:

standaardvorm vorm met extra streepje voor de leesbaarheid
all-you-can-eatrestaurant all-you-can-eat-restaurant
blij-dat-ik-rijcampagne blij-dat-ik-rij-campagne
blijf-van-mijn-lijfhuis blijf-van-mijn-lijf-huis
de-paden-op-de-lanen-ingevoel de-paden-op-de-lanen-in-gevoel
doe-het-samenactie doe-het-samen-actie
doe-het-zelfpakket doe-het-zelf-pakket
doe-het-zelfzaak doe-het-zelf-zaak
doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeghouding doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg-houding
drag-and-dropfunctie drag-and-drop-functie
drag-en-dropfunctie drag-en-drop-functie
en-van-je-hela-hola-houd-er-de-moed-maar-instemming en-van-je-hela-hola-houd-er-de-moed-maar-in-stemming
God-is-liefdeblijheid God-is-liefde-blijheid
het-glas-is-halfvoltype het-glas-is-halfvol-type
het-komt-allemaal-heus-weer-goedhouding het-komt-allemaal-heus-weer-goed-houding
houd-je-mondgebaar houd-je-mond-gebaar
huilen-met-de-pet-opseizoen huilen-met-de-pet-op-seizoen
je-kunt-nooit-wetenpoging je-kunt-nooit-weten-poging
kijken-kijken-niet-kopenpubliek kijken-kijken-niet-kopen-publiek
kiss-and-ridestrook kiss-and-ride-strook
klaar-terwijl-u-wachtservice klaar-terwijl-u-wacht-service
kom-maar-ophouding kom-maar-op-houding
kruip-door-sluip-doorweggetje kruip-door-sluip-door-weggetje
krijg-toch-allemaal-de-klerehouding krijg-toch-allemaal-de-klere-houding
laat-maar-waaienbeleid laat-maar-waaien-beleid
lach-of-ik-schietshow lach-of-ik-schiet-show
laten-we-het-maar-vergetenhouding laten-we-het-maar-vergeten-houding
lekker-puhgevoel lekker-puh-gevoel
niet-goed-geld-teruggarantie niet-goed-geld-terug-garantie
nu-of-nooitmoeder nu-of-nooit-moeder
ons-kent-onscultuur ons-kent-ons-cultuur
ons-kent-onsgevoel ons-kent-ons-gevoel
oog-om-oog-tand-om-tandmentaliteit oog-om-oog-tand-om-tand-mentaliteit
pompen-of-verzuipensituatie pompen-of-verzuipen-situatie
rij-op-rij-afboot rij-op-rij-af-boot
sale-en-lease-backconstructie sale-en-lease-back-constructie
sale-en-lease-backovereenkomst sale-en-lease-back-overeenkomst
sta-opfauteuil sta-op-fauteuil
sta-opstoel sta-op-stoel
to-dolijst to-do-lijst
train-de-trainersessie train-de-trainer-sessie
trap-op-trap-afmethode trap-op-trap-af-methode
val-doodblik val-dood-blik
van-dik-hout-zaagt-men-plankenmethode van-dik-hout-zaagt-men-planken-methode
verdeel-en-heerspolitiek verdeel-en-heers-politiek
vlucht-of-vechtreactie vlucht-of-vecht-reactie
voor-wat-hoort-wathouding voor-wat-hoort-wat-houding
wacht-maar-afblik wacht-maar-af-blik
walk-to-workschip walk-to-work-schip
wat-alsanalyse wat-als-analyse
wat-alsscenario wat-als-scenario
wat-alsvraag wat-als-vraag
weg-met-onsmentaliteit weg-met-ons-mentaliteit
we-moeten-praten-sms (voor de afkorting sms is een streepje verplicht)
wat-kan-mij-het-schelenbui wat-kan-mij-het-schelen-bui
wie-het-eerst-komt-het-eerst-maaltprincipe wie-het-eerst-komt-het-eerst-maalt-principe
zandzakken-voor-de-deurscenario zandzakken-voor-de-deur-scenario
zie-je-weltoon zie-je-wel-toon
zit-stiloefening zit-stil-oefening
zoen-en-zoefstrook zoen-en-zoef-strook
zwaan-kleef-aaneffect zwaan-kleef-aan-effect

Langzaamaanactie is inmiddels samengesmolten tot één geheel, net als (van) likmevestje.

Overigens lezen dit soort lange combinaties in een zin als ‘Er heerste een jolige en-van-je-hela-hola-houd-er-de-moed-maar-in-stemming’ niet prettig. Een alternatieve spelling is: een jolige ‘en van je hela, hola, houd er de moed maar in’-stemming. Nu geven de enkele aanhalingstekens aan dat het deel voor stemming bij elkaar hoort. Het koppelteken geeft aan dat stemming ook tot het geheel behoort. Deze oplossing is bij alle lange voorbeelden hierboven mogelijk.