Wat is juist: 'De fusie is besproken' of 'De fusie is besproken geworden'?
 

Beide zinnen zijn juist, maar de voorkeur gaat uit naar 'De fusie is besproken.'

In lijdende zinnen in de voltooide tijd stond van oorsprong het voltooid deelwoord geworden. Tegenwoordig blijft dit in de standaardtaal meestal achterwege en staat er alleen een hulpwerkwoord van tijd in de zin (hier: is). We ervaren de toevoeging van geworden meestal als omslachtig.

Dat neemt niet weg dat we een enkele keer een zin aantreffen als 'Die beslissing is na rijp beraad genomen geworden.' De Algemene Nederlandse Spraakkunst (1997) zegt hierover: "Het al dan niet uitdrukken van geworden zou ingegeven kunnen zijn door de wens om een zeker nuanceverschil tot uitdrukking te brengen. Toevoeging van geworden kan de zin immers weer meer het karakter van een 'dynamisch passief' geven."

Hiermee wordt bedoeld dat geworden de gedachte oproept aan degene(n) door wie de beslissing werd genomen. In 'Die beslissing is na rijp beraad genomen' zijn de uitvoerders van de handeling geheel op de achtergrond geraakt.