Wat is juist: sponsoren of sponseren?

Juist is sponsoren ('financieel steunen') met tweemaal een o, zoals in het Engels.

Het werkwoord sponsoren ('financieel steunen') staat in de naslagwerken met twee keer een o: sponsoren - jij/hij sponsort - sponsorde - gesponsord. De tweede o in dit werkwoord is in het Nederlands zo zwak dat we die bijna niet horen: het is meer een uh-klank dan een oh-klank. Dat verklaart waarom de (foutieve) schrijfwijze sponseren - sponserde - gesponserd nogal eens voorkomt.

Bij andere werkwoorden uit het Engels is de o soms beter te horen. Bijvoorbeeld in monitoren ('toezicht houden op'): dat wordt uitgesproken met de klemtoon op de eerste lettergreep en met een oh-klank in de tweede: [mónitorde - gemónitord]. De schrijfwijze monitorde - gemonitord benadert deze uitspraak goed. Overigens komt de uitspraak [mónitoorde - gemónitoord] ook wel voor.

Werkwoorden als scoren, die met een lange o uitgesproken worden, krijgen vanwege die uitspraak een dubbele o in de vervoeging. De spelling scorde - gescord zou de onjuiste uitspraak [skorde - geskort] met zich meebrengen. Daarom is de vervoeging scoren - jij/zij scoort - scoorde - gescoord.