Wat is juist: product of produkt?

De juiste spelling is product, met een c.

Tot 1996 was zowel product als produkt juist. Die laatste vorm was de zogenoemde ‘voorkeurspelling’, de vorm met c was de ‘toegestane spelling’. Bij de spellingwijziging van 1996 is het systeem van voorkeur- en toegestane spelling afgeschaft. Sindsdien bestaat er wat de c’s en k’s betreft voor verreweg de meeste woorden nog maar één officieel juiste spelling (een uitzondering is glykemisch/glycemisch). Meestal werd dat de oude voorkeurspelling met een c, bijvoorbeeld bij concreet, contact en intellectueel. De toegestane spellingen konkreet, kontakt en intellektueel verdwenen. Bij product koos men juist voor de toegestane spelling. Dat gebeurde vanwege een nieuwe regel die bepaalde dat woorden die op -ect, -act en -uct eindigen, altijd een c voor de t krijgen. Ook bij productie werd juist de toegestane spelling (met een c) de enige juiste spelling. Produkt en produktie gelden sindsdien dus als een fout(je). 

Helemaal consequent is de spelling van de c’s en k’s ook nu niet. Zo is onder meer locatie juist naast lokaal en lokaliseren, en akkoord naast accorderen.