Wat is juist: de middeleeuwen of de Middeleeuwen?
 

Welbeschouwd is het allebei te verdedigen.

In de woordenlijst van het Groene Boekje is middeleeuwen met een kleine letter opgenomen, net als bijvoorbeeld mesolithicum. De spellingregel die hier van toepassing is, luidt: "Het woord waarmee we een historische periode benoemen of waarmee we de tijd indelen, krijgt een kleine letter." Daarbij staat echter een nuancerende opmerking: "Deze regel geldt voor courante teksten. In gespecialiseerde publicaties kan ervan worden afgeweken." Het Groene Boekje keurt Middeleeuwen en Mesolithicum dus ook goed, zij het alleen in 'gespecialiseerde publicaties'.

In de praktijk worden woorden die een vastomlijnde periode in de (culturele of geologische) geschiedenis aanduiden, van oudsher vaak met een hoofdletter geschreven. In het Groene Boekje van 1995 was dit ook nog de officiële spelling: daarin stond Middeleeuwen met een hoofdletter. In de editie van 2005 is dit veranderd. Toch zien veel mensen dergelijke aanduidingen als een soort eigennaam, en daar vinden wij veel voor te zeggen.

In de Spellingwijzer Onze Taal (2015) en op Spellingsite.nu is daarom, net als in onze eerdere publicatie het Witte Boekje (2006/2011), voor een hoofdletter gekozen bij tijdperkaanduidingen als Middeleeuwen, Mesolithicum, Renaissance, Krijt, Pleistoceen en Paleozoïcum.

Perioden op -tijd, -tijdperk en -periode
Woorden die eindigen op -tijd, -tijdperk en -periode worden in de praktijk met een kleine letter geschreven, want dat zijn vaak algemenere aanduidingen voor verschillende perioden (zoals ijstijd). De Spellingwijzer volgt deze praktijk, en schrijft ook anderstalige woorden die een tijdsaanduiding bevatten met een kleine letter: belle époque, fin de siècle.

Tijdperknamen op een rij
Een aantal tijdperknamen op een rij, met in de linkerrij de spelling zoals die in de woordenlijst van het Groene Boekje staat of zou staan (waarbij opgemerkt moet worden dat in 'gespecialiseerde publicaties' dus ook een hoofdletter toegestaan is):

woordenlijst Groene Boekje Spellingwijzer Onze Taal
alluvium Alluvium
antropoceen Antropoceen
archeïcum Archeïcum
azoïcum Azoïcum
atoomtijdperk atoomtijdperk
barok Barok (*)
biedermeier Biedermeier
bronstijd bronstijd
cambrium Cambrium
carboon Carboon
devoon Devoon
diluvium Diluvium
eemien Eemien
eoceen Eoceen
eolithicum Eolithicum
holoceen Holoceen
ijstijd ijstijd
jura Jura
kaenozoïcum Kaenozoïcum/Kenozoïcum
krijt Krijt
laatpaleolithicum Laatpaleolithicum
late middeleeuwen Late Middeleeuwen
late steentijd late steentijd
mesolithicum Mesolithicum
mesozoïcum Mesozoïcum
middenpaleolithicum Middenpaleolithicum
mioceen Mioceen
neogeen Neogeen
neolithicum Neolithicum
oligoceen Oligoceen
ordovicium Ordovicium
oudheid Oudheid
paleoceen Paleoceen
paleogeen Paleogeen
paleolithicum Paleolithicum
paleozoïcum Paleozoïcum
perm Perm
pleistoceen Pleistoceen
pruikentijd pruikentijd
plioceen Plioceen
quartair Quartair
renaissance Renaissance (*)
saalien Saalien
siluur Siluur
steenkoolperiode steenkoolperiode
steentijd steentijd
tertiair Tertiair
trias Trias
verlichting Verlichting (*)
vroegmesolithicum Vroegmesolithicum
vroegpaleolithicum Vroegpaleolithicum
vroegpleistoceen Vroegpleistoceen
weichselien Weichselien

 

(*) Een aanduiding van een kunststroming krijgt wel een kleine letter: renaissance, rococo; zie daarvoor ons advies over romantiek/Romantiek.