Is 'Er gaat veel gebouwd' een goede zin?

Nee, deze zin is niet volledig: hij moet worden aangevuld met worden. In zulke zinnen is gebouwd een zogenoemd passief deelwoord – een deelwoord dat in een passieve zin staat en met het hulpwerkwoord worden of zijn gecombineerd wordt.

De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) vermeldt dat in combinatie met de werkwoorden (be)horen, dienen, moeten, (be)hoeven, kunnen en mogen een passief deelwoord zonder worden mogelijk is. De ANS geeft onder andere de voorbeelden: 'Hij kan spelen, dat moet gezegd' en 'Die rommel kan/mag weggegooid.'

Bij het werkwoord gaan is weglating van worden echter niet mogelijk. Waarschijnlijk heeft de schrijver van de zin 'Er gaat veel gebouwd' zich laten inspireren door geaccepteerde formuleringen als 'Dat moet gezegd.'

De ANS merkt overigens op dat de mogelijkheden om worden weg te laten ook bij de bovengenoemde werkwoorden beperkt zijn, en dat de meeste taalgebruikers een voorkeur hebben voor zinnen mét worden. Eigenlijk is het weglaten van worden alleen bij dienen en in mindere mate bij moeten vrij algemeen.