Wat betekent de afkorting c.q.?

C.q. staat voor casu quo, wat in een letterlijke vertaling uit het Latijn 'in welk geval' betekent. In modern Nederlands zouden we zeggen: 'als dat geval zich voordoet', 'als dat nodig is'. Bij het gebruik van c.q. wordt er dus van uitgegaan dat in een eerder stadium een keuze is bepaald of dat iets vaststaat. C.q. geeft bovendien een volgorde aan: pas als het ene niet mogelijk is, gebeurt het andere. Als ergens staat 'A c.q. B wordt aansprakelijk geacht voor ...', betekent dit: 'A of – voor het geval dat A niet (meer) beschikbaar is – B wordt aansprakelijk geacht voor ...'

In de volgende zinnen wordt c.q. ten onrechte gebruikt (het juiste alternatief staat er tussen haakjes achter).

  • Wilt u de grote c.q. de kleine fles? (of, dan wel)
  • Zij hield van sterke drank c.q. jenever. (vooral van)
  • Hij handelde in beerenburg en stroopwafels, die hij kocht in Sneek c.q. Gouda. (respectievelijk)

De afkorting is goed gebruikt in:

  • De directeur c.q. de secretaris kan het contract ondertekenen. (de directeur of – als de directeur afwezig is – de secretaris kan het contract ondertekenen).
  • In het purper geboren zijn wil zeggen dat de vader c.q. de moeder regerend vorst is. (als de vader koning is, of in het andere geval: als de moeder koningin is).