Het zelfstandig naamwoord inachtneming is één geheel: een samenstelling. Inachtneming is afgeleid van in acht nemen. In acht nemen bestaat uit drie losse woorden, net als het tegenwoordig deelwoord in acht nemend. Ook in ‘Het in acht nemen van de maatregelen is belangrijk’ bestaat in acht nemen uit losse woorden.

Er zijn veel samenstellingen op -ing van dit type, zoals inbeslagneming, terinzagelegging en terpostbezorging. Klik op het tabblad ‘Voorbeelden’ hierboven voor een lange lijst met vergelijkbare voorbeelden.

Bekendmaken en bekendmaking 

Als de delen van een werkwoord zijn samengesmolten tot één woord, is het daarvan afgeleide zelfstandig naamwoord ook één woord. Voorbeelden:

 • bekendmaken – bekendmaking
 • gebruikmaken – gebruikmaking
 • kennismaken – kennismaking
 • tegemoetkomen – tegemoetkoming
 • tekortkomen – tekortkoming
 • terechtstellen – terechtstelling
 • terechtwijzen – terechtwijzing
 • vrijlaten – vrijlating
 • vrijmaken – vrijmaking
 • waarmaken – waarmaking
 • zwartmaken (in de betekenis ‘een slechte naam bezorgen’) – zwartmaking

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail

Hieronder staat een lijst voorbeelden van samenstellingen die eindigen op -ing en die afgeleid zijn van een woordgroep met een werkwoord. Tussen haakjes daarachter staan de woordgroepen waarvan ze zijn afgeleid. 

 • aanhangigmaking (aanhangig maken)
 • algemeenverbindendverklaring (algemeen verbindend verklaren)
 • bewustmaking ((zich) bewust maken)
 • buitenbezitstelling (buiten bezit stellen)
 • buitengebruikstelling (buiten gebruik stellen)
 • buitengevechtstelling (buiten gevecht stellen)
 • buitengevolgstelling (buiten gevolg stellen)
 • gevoelloosmaking (gevoelloos maken)
 • gezondmaking (gezond maken)
 • heiligmaking (heilig maken)
 • inbedrijfstelling (in bedrijf stellen)
 • inbeschuldigingstelling (in beschuldiging stellen)
 • inbeslagneming (in beslag nemen)
 • inbewaringgeving (in bewaring geven)
 • inbewaringneming (in bewaring nemen)
 • inbewaringstelling (in bewaring stellen)
 • inbezitneming (in bezit nemen)
 • inbezittreding (in bezit treden)
 • indeplaatsstelling (in de plaats stellen)
 • indienstneming (in dienst nemen)
 • indienststelling (in dienst stellen)
 • indiensttreding (in dienst treden)
 • ingebrekestelling (in gebreke stellen)
 • ingebruikneming (in gebruik nemen)
 • ingebruiktreding (in gebruik treden)
 • inhechtenisneming (in hechtenis nemen)
 • inontvangstneming (in ontvangst nemen)
 • inpandgeving (in pand geven)
 • instandhouding (in stand houden)
 • inverzekeringstelling (in verzekering stellen)
 • inverzuimstelling (in verzuim stellen)
 • kandidaatstelling (kandidaat stellen)
 • levendmaking (levend maken)
 • onderbewindstelling (onder bewind stellen)
 • ondercuratelestelling (onder curatele stellen)
 • ondererfstelling (onder erf stellen)
 • onderhandstelling (onder hand stellen)
 • ondertoezichtstelling (onder toezicht stellen)
 • onvruchtbaarmaking (onvruchtbaar maken)
 • openbaarmaking (openbaar maken)
 • opjarenstelling (op jaren stellen)
 • opnon-actiefstelling (of: op-non-actiefstelling, met extra streepje voor de duidelijkheid) (op non-actief stellen)
 • ruchtbaarmaking (ruchtbaar maken)
 • staandehouding (staande houden)
 • strafbaarstelling (strafbaar stellen)
 • teboekstelling (te boek stellen)
 • tegeldemaking (te gelde maken)
 • tekoopstelling (te koop stellen)
 • telastlegging (te last leggen)
 • tenaamstelling (te naam stellen)
 • tenachterstelling (ten achter stellen)
 • tenhemelopneming (ten hemel opnemen)
 • tenlastelegging (ten laste leggen)
 • tenuitvoerbrenging (ten uitvoer brengen)
 • tenuitvoerlegging (ten uitvoer leggen)
 • teraardebestelling (ter aarde bestellen)
 • terbeschikkingstelling (ter beschikking stellen)
 • terdoodbrenging (ter dood brengen)
 • terdoodveroordeling (ter dood veroordelen)
 • terhandneming (ter hand nemen)
 • terhandstelling (ter hand stellen)
 • terinzagelegging (ter inzage leggen)
 • terleengeving (ter leen geven)
 • terpostbezorging (ter post bezorgen)
 • terzijdelating (ter zijde laten)
 • terzijdestelling (ter zijde stellen)
 • tewaterlating (te water laten)
 • tewerkstelling (te werk stellen)
 • uithuisplaatsing (uit huis plaatsen)
 • vankrachtwording (van kracht worden)
 • vanwaardeverklaring (van waarde verklaren)
 • verdachtmaking (verdacht maken)
 • zaligverklaring (zalig verklaren)
 • zelfstandigmaking (zelfstandig maken)
 • zichtbaarmaking (zichtbaar maken)

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!