Hieronder geven we de hoofdregels voor woordafbreking. Je leest op welke plaatsen je een woord kúnt afbreken.

Soms is het voor de leesbaarheid prettiger om een woord niet af te breken, zoals het ‘Engelse’ werkwoord liken: li-ken is niet fout, maar minder duidelijk. In het algemeen geldt bovendien dat je eigennamen van personen alleen afbreekt als het echt niet anders kan. Dus vermijd Ire-ne en Öz-can (op zichzelf niet fout), maar kies ervoor Irene en Özcan in z’n geheel op de volgende regel te plaatsen.

Afbreekregels

 • Afbreken kan tussen de delen van een samenstelling: bij-val, circus-act, fiets-pad, tand-arts.
 • Woorden op -achtig, -baar, -heid, -rijk, -dom en -loos (achtervoegsels waarmee afleidingen worden gevormd) gedragen zich als samenstellingen: aap-achtig, bereik-baar-heid, eiwit-rijk, prins-dom, werke-loos.
 • Afbreken kan aan het einde van een lettergreep: cir-cus, be-las-ting, me-de-wer-ker, Ge-noot-schap On-ze Taal, er-ger-nis, klap-lo-per.
 • Medeklinkers gaan zo veel mogelijk naar de volgende regel, maar beide stukken van het afgebroken woord moeten uitspreekbaar blijven en uit normale lettergrepen bestaan. Dus: dui-kerlei-den, luch-tigmor-gen, be-schrij-ven, reu-ze-fla-ter. In eeu-wig en leeu-wen breek je af voor de wAmbten wordt amb-ten, want bten kun je niet zeggen; haasten wordt haas-ten en troosten wordt troos-ten, omdat haa en troo geen normale lettergrepen zijn.
 • Uit andere talen afkomstige lettercombinaties die als één lettergreep klinken, kun je niet overal afbreken. Voorbeelden: bite, cake, gra-tuit (niet: gra-tu-it), house, ma-noeu-vre (niet: ma-noe-u-vre), race. Afbrekingen van uit het Frans afkomstige woorden als crè-me, pati-ent, stati-on en terti-air zijn wel mogelijk, maar worden toch vrijwel altijd vermeden: crème, pa-tiënt, sta-tion en ter-tiair.
 • Eén losse letter aan het begin of einde van een regel is niet toegestaan. Dus niet a-linea of aline-a, maar alleen ali-nea; oven wordt nooit o-ven en kan dus niet worden afgebroken. Deze regel geldt ook als zo’n woord deel is van een samenstelling. Bakoven kan dus alleen na bak worden afgebroken: bak-oven. IJverig wordt wel ij-ve-rig, omdat de ij als een tweeklank wordt beschouwd, niet als letter (maar de meeste mensen vinden die afbreking niet zo fraai).
 • Rondom de x wordt niet afgebroken: sexy, faxen, mixer. Op grond van deze en de vorige regel kan de naam Alexia niet worden afgebroken.
 • Ch, sh en sj als één klank blijven bij elkaar: ka-che-len, ca-shew-noot, pu-shen, an-sjo-vis, ram-sjen (maar: vis-haak, vis-je).
 • Bij ng en nk wordt afgebroken na de n: vin-ger, wan-gen, han-gen, an-ker, ver-len-gin-kje, win-ter-ko-nin-kje. Maar Frank-rijk wordt als een samengestelde naam beschouwd. Ook in ko-nink-rijk en ko-nink-lijk blijft de nk bijeen.
 • In Engelse leenwoorden wordt tussen de medeklinkers ttl en de ck afgebroken: shut-tle, bat-tle, chec-ken, hac-ken. De combinatie sh blijft wel bij elkaar: ca-shen, pu-shen.
 • Een achtervoegsel dat met een klinker begint, krijgt een medeklinker mee (aar-dig, hoes-ten, krui-pen); bij een medeklinker + st zelfs twee (oog-sten). Dat geldt niet voor -achtig (koorts-achtig) en de meeste woorden op -aard (bei-aard, dronk-aard, snood-aard). Uitzonderingen zijn bas-taard, Span-jaard en stan-daard.
 • Bij afbrekingen verdwijnen apostrofs en trema’s, en bij de verkleinvorm ook een eventuele dubbele letter: baby’tje wordt baby-tje, ruïne wordt ru-ine, colaatje wordt cola-tje.
 • Bij het afbreken van een woord waar een koppelteken in staat, wordt maar één streepje gebruikt. Het woord sms-bericht breek je dus zo af:
  sms-
  bericht
  .

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail