Wat is juist: 'vrienden waarop je kunt rekenen' of 'vrienden op wie je kunt rekenen'?

Het is allebei juist. Veel mensen hebben een voorkeur voor 'vrienden op wie je kunt rekenen', omdat ze weten dat deze formulering als beleefder wordt beschouwd. Maar 'vrienden waarop je kunt rekenen' is grammaticaal ook juist.

In de formele schrijftaal houdt men meestal de volgende regels aan:

  • voorzetsel + wie als naar een of meer personen wordt verwezen ('de jongen met wie ik op vakantie ga');
  • een voornaamwoordelijk bijwoord (waar- + voorzetsel) als naar zaken wordt verwezen ('de stoel waarop ik zit').

In de spreektaal en in de informele schrijftaal wordt dit onderscheid zelden aangehouden. Daarin komen zinnen als 'Het meisje waarmee hij danst, is de zus van de bruid' en 'De klant waarop ik wacht, is al een uur te laat' heel vaak voor. Grammaticaal zijn deze zinnen juist, maar de taalnorm is dat het hoffelijker is om te spreken van een meisje met wie je danst en de klant op wie je wacht.