Wat is juist: nooit en te nimmer, nooit ofte nimmer of nooit of te nimmer?

Nooit ofte nimmer is juist. Ofte is dus één woord. Nooit en te nimmer komt vaak voor, maar wordt nog steeds als fout beschouwd.

Nooit ofte nimmer is een versterking van nooit ('in geen geval'). Ofte is de oude vorm van of, die alleen nog gebruikt wordt in het voegwoord oftewel en in de vaste uitdrukkingen nooit ofte nimmer en ja ofte nee, zoals in 'Neem je het aanbod aan ja ofte nee?'

Niet: nooit of te nimmer

Doordat ofte in het hedendaagse Nederlands verder niet voorkomt, herkennen veel mensen het niet meer als één woord. Ze vatten het op als een combinatie van of en het voorzetsel te. Dat is ook te zien bij de uitdrukking ja ofte nee: in plaats van 'Neem je het aanbod aan ja ofte nee?' zeggen veel mensen 'Neem je het aanbod aan te ja of te nee?' Te wordt dan niet alleen van ofte losgemaakt, maar ook twee keer gebruikt, als een soort 'versterking' voor ja en nee.

Niet: nooit en te nimmer

De vervanging van of door en in nooit en te nimmer is eveneens goed voorstelbaar; er bestaan immers veel vaste uitdrukkingen met en (eenzaam en verlaten, altijd en eeuwig, blij en verheugd). Nooit en te nimmer komt dan ook al lange tijd voor. In 1941 verbaasde de toenmalige redactie van Onze Taal zich over het voorkomen van nooit en te nimmer in een krant: "Dat wordt waarlijk al te gek." Tegenwoordig zal nooit en te nimmer geen verbazing meer wekken.

Toch hebben de woordenboeken nooit en te nimmer vooralsnog niet opgenomen. Op onze spellingwebsite Spellingsite.nu nemen we ook nog steeds alleen nooit ofte nimmer op; het is een vaste (versteende) uitdrukking.