Wat is de verkleinvorm van hemd?

Het juiste verkleinwoord is hemdje. Daarnaast vermelden sommige naslagwerken als alternatief hempje, dat in spreektaal heel gebruikelijk is.

Bij verkleinwoorden doen zich enkele basisprincipes voor: woorden die eindigen op een l, n, r of klinker krijgen de uitgang -tje, woorden die eindigen op een m krijgen de uitgang -pje, woorden die eindigen op -ing krijgen de uitgang -kje als de lettergreep voor -ing beklemtoond is (en anders -etje), en veel eenlettergrepige woorden krijgen de uitgang -etje. De rest van de woorden krijgt in principe de uitgang -je, dus hemdje ligt het meest voor de hand.

De variant hempje is hoogstwaarschijnlijk ontstaan doordat de combinatie mdje niet zo gemakkelijk uit te spreken is. Er bestaan ook maar weinig zelfstandige naamwoorden die eindigen op -md, en wellicht heeft de analogie met verkleinwoorden als boompje, raampje en schuimpje geleid tot hempje. Maar in geschreven teksten heeft hemdje de voorkeur.