Is meerdere juist in 'Zij beheert meerdere websites'?

Volgens de meeste taalgebruikers wel, maar er zijn ook nog steeds mensen die vinden dat meerdere in de betekenis 'meer dan één' afgekeurd moet worden als germanisme. Deze betekenis is namelijk ontleend aan het Duitse mehrere.

Het woord meerdere op zichzelf komt al eeuwenlang voor in het Nederlands. Volgens het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN) bestond in het Middelnederlands de vergrotende trap meerre ('groter'). Later (in elk geval al in de zestiende eeuw) werd daar een d in gevoegd. Meerdere betekende onder meer 'groter' (zoals in tot meerdere eer en glorie) en 'machtiger'.

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT, deel IX, 1905) vermeldt: "Meerdere wordt ook gebruikt in den zin van (...) 'verschillende, meer dan één'; in de jongere schrijftaal als navolging van Hoogduits mehrere." Daarbij geeft het WNT onder meer een citaat uit 1859 met meerdere: "Buitendien waren meerdere regimenten in openlijken opstand". Meerdere komt in de betekenis 'meer dan één' dus ook al zo'n 150 jaar voor.

Dat meerdere in de betekenis 'meer dan één' vaste voet aan de grond heeft weten te krijgen, is niet zo vreemd. Het is namelijk niet zomaar te vervangen door meer, zoals vaak wordt beweerd. Zo zal 'Zij beheert meer websites' meestal betekenen dat de genoemde persoon meer websites beheert dan iemand anders, terwijl 'Zij beheert meerdere websites' direct duidelijk maakt dat zij er twee of meer onder haar hoede heeft. 'Zij beheert verschillende websites' heeft voor sommigen iets te veel de bijbetekenis dat de websites van elkaar verschillen. Op 'Zij beheert verscheidene websites' is niets aan te merken, maar verscheidene is wel een enigszins formeel woord.

De hedendaagse woordenboeken vermelden meerdere allemaal, zonder afkeurende opmerking. Jan Renkema zegt in de Schrijfwijzer (2012): "In het verleden hebben taalkundigen en taalcritici zich verzet tegen germanismen die nu algemeen gebruikelijk zijn." Volgens hem valt meerdere daar ook onder. Eric Tiggeler noemt in zijn Vraagbaak Nederlands (2011) meerdere "algemeen aanvaard". Op Taaladvies.net, de taaladvieswebsite van de Nederlandse Taalunie, wordt meerdere zonder meer goedgekeurd. Dat doet het grootste deel van de taalgebruikers ook, maar zoals gezegd is er nog altijd een minderheid die meerdere lelijk vindt.

In ons tijdschrift Onze Taal en op deze website vermijden wij meerdere overigens al jarenlang niet meer; ook wat ons betreft heeft dit woord zijn bestaansrecht inmiddels ruimschoots bewezen.