Is 'De fles was praktisch leeg' een goede zin?

Ja, praktisch heeft hier de betekenis 'vrijwel', die in alle woordenboeken wordt gegeven.

Oorspronkelijk kon praktisch alleen 'de uitvoering betreffend' betekenen: 'De cursus 'Schilderen in de natuur' is vooral een praktische cursus', 'Hij heeft veel praktische kennis.' In die betekenis hebben we het woord in de negentiende eeuw uit het Duits geleend. In het begin van de twintigste eeuw kwam daar de betekenis 'in feite, vrijwel' bij, zoals in 'De fles was praktisch leeg.' Het Woordenboek der Nederlandsche Taal schreef daar in deel XII uit 1972 over: "Het bijw. practisch, dat ook de bet.'in feite, inderdaad' kan hebben, wordt tegenwoordig dikwijls gebezigd in de ruimere, vagere opvatting 'vrijwel, zoo goed als, eigenlijk', die zich uit de zoo juist genoemde zal hebben ontwikkeld." Er is mogelijk ook sprake geweest van Engelse invloed bij de ontwikkeling tot 'vrijwel'; het Engelse practically, dat die betekenis heeft, lijkt immers erg op praktisch.

In 1942 ergerde een lid van Onze Taal zich nog zo sterk aan het gebruik van praktisch in de zin "Rijstebloem van gepelde rijst bevat practisch alleen zetmeel en eiwitten, maar de mineralen en vitaminen ontbreken er practisch geheel en al aan", dat hij het volgende gedicht instuurde over dit woord (toen nog als practisch geschreven):

Bijna, feitelijk, nagenoeg, eigenlijk, ten naasten bij,
Bijkans, zoo goed als, vrijwel, deze gansche eed’le rij,
Woorden van Oud-Neerlandsch bloed,
Och, hun tijd is thans voorbij.
"Practisch" hebben z'afgedaan,
"Practisch" schoof ze van de baan!
Men leest dat in kindermeel
Practisch haast geen voeding zit.
Hoe onpractisch lijkt mij dit!
t Bouwbedrijf ligt practisch stil;
Hoe onpractisch lijkt mij dit
Voor wie straks een huisje wil!
En een juffrouw, die op zolder
Aardappels geborgen had,
Vond ze practisch stijf bevroren'...
Hoe onpractisch leek mij dat!
"Practisch" zwart en "practisch" wit,
"Practisch" achter, "practisch" voor,
Zulk een taaltje is wel practisch,
Maar "de Taal" verarmt er door!

Het heeft niet mogen baten; praktisch is in alle contexten die in dit gedicht genoemd worden (praktisch geen voeding, praktisch stil, enz.) geheel geaccepteerd.