Marita Mathijsen, '"Franse woorden in een Nederlandse saus". Gesprek met Jacob van Lennep (1865)'. In: Onze Taal, juni 2015.

Gebruikte literatuur:

  • [J. van Lennep], De vermakelijke spraakkunst, bevattende de meest nodige regels en voorschriften om de Nederduitsche taal, gelijk die uit den mond van beschaafde lieden gehoordt wordt, te leeren spreken en schrijven, en zelfs om daarin te dichten. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1865.
  • J. van Lennep, Titels in brieven, een gesprek. Amsterdam, P. Meijer Warnars, 1845.
  • J. van Lennep, Aanmerkingen op het ontwerp van gewijzigde grondwet van het Koningrijk der Nederlanden. Amsterdam, P. Meijer Warnars, 1848.
  • J. van Lennep, Proeve eener verduitsching der grondwet van het Koningrijk der Nederlanden. Amsterdam, P. Meijer Warnars, 1844.
  • J. van Lennep, De uitlegging der woorden besloten plaatsen in art. 167 der grondwet. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1857.
  • J. van Lennep, 'Het dorp aan de grenzen'. In: Poëtische werken. Dl. 8. Rotterdam, M. Wijt & zonen, 1861.

Meer informatie over Jacob van Lennep vindt u bijvoorbeeld op Wikipedia of in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.