Waar komen Abraham gezien hebben en Sara gezien hebben vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Abraham gezien hebben betekent ‘als man vijftig geworden zijn’; Sara gezien hebben wordt gezegd als een vrouw vijftig wordt.

De uitdrukkingen gaan terug op de bijbelse figuren Abraham en Sara, een echtpaar dat op hoge leeftijd nog een zoon kreeg. Abraham gezien hebben komt in Van Dale voor sinds de vierde druk (1898). De betekenisomschrijving is dan nog: “gezegd van iemand die reeds 50 jaar oud is en nog ongetrouwd”. In de drukken daarna worden als betekenissen gegeven ‘hij is al 50 jaar oud’ en ‘hij is gestorven’. In de tiende druk (1976) is die laatste betekenis geschrapt. F.A. Stoett vermeldt Abraham gezien hebben ook in deze betekenissen: als variant van ad patres zijn (‘naar zijn voorvaderen zijn, gestorven zijn’) en in de betekenis ‘vijftig jaar zijn (en nog vrijgezel)’. Tegenwoordig wordt Abraham gezien hebben maar in één betekenis gebruikt: ‘vijftig jaar geworden zijn’; of iemand al dan niet vrijgezel is, doet er niet meer toe.

De uitdrukking Abraham gezien hebben is gebaseerd op een bijbelpassage, Johannes 8:56-58. Jezus is in deze passage in een discussie verwikkeld in de tempel. “De Joden zeiden: ‘U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?’ ‘Waarachtig, ik verzeker u,’ antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’” Zijn toehoorders zijn verbaasd dat Jezus zo over Abraham spreekt, terwijl die al lang voor Jezus’ geboorte was overleden.

De zegswijze Sara gezien hebben komt in Van Dale pas voor het eerst voor in de veertiende druk uit 2005. Sinds 1992 (de twaalfde druk) geeft Van Dale wel sara, waarmee de pop wordt bedoeld die sommige mensen ter ere van iemands vijftigste verjaardag maken en bijvoorbeeld voor het huis zetten, of de grote koek in de vorm van een pop. Over Sara gezien hebben is in de oudere (spreek)woordenboeken niets te vinden. Alleen in Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen van K. ter Laan staat zij is een Sara, met als betekenisomschrijving ‘zij is al op vergevorderde leeftijd en is nog moeder geworden’. Ter Laan verwijst hier naar een andere bijbelpassage (Genesis 18:10-12): “Toen zei een van hen: ‘Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.’ Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachte ze in zichzelf.” Tegenwoordig kennen we vooral nog de uitdrukking zij heeft Sara gezien (‘zij is vijftig geworden’).