Waar komt de uitdrukking nul op het rekest krijgen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Nul op het rekest krijgen betekent dat iemand je verzoek afwijst of dat iemand niet naar je wil luisteren.

De betekenis van rekest is 'officieel verzoekschrift', 'schriftelijk verzoek aan de overheid'. Nul betekent in deze uitdrukking volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) zoveel als 'nietig', 'niet van kracht zijnd'; er is dus bedoeld dat het verzoek niet in behandeling wordt genomen. Later werd nul op het rekest krijgen algemener gebruikt in de betekenis ''nee' te horen krijgen', 'niets bereiken bij iemand', 'tevergeefs aankloppen bij iemand'. Een oudere variant is nihil op het request (krijgen). Naast rekest is ook de spelling rekwest juist, maar in deze uitdrukking is rekest veruit de gewoonste vorm.

F.A. Stoett noemt ook het tegenovergestelde van deze uitdrukking: bon op het rekest krijgen. Het Franse bon betekent hier 'toestemmend antwoord'. Deze uitdrukking komt tegenwoordig eigenlijk niet meer voor.