Waar komt de uitdrukking de schellen vielen me van de ogen vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

De schellen vielen me van de ogen betekent 'ineens begreep ik hoe het werkelijk zat' en ook wel: 'ineens begreep ik dat ik blind was geweest voor de werkelijkheid'.

De herkomst van deze zegswijze ligt in de Bijbel. In Handelingen 9:18 staat: "Meteen was het alsof er schellen van Saulus' ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, (...)."

Met schel wordt hier oorspronkelijk 'schil, vlies' bedoeld. F.A. Stoett vermeldt dat als de schellen je van de ogen vallen, het net lijkt alsof er een vlies dat je zicht belemmerde van je ogen valt. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) voegt hieraan toe: "Schellen waren ongewenste vliezen op het oog. Een distilleerboek uit 1552 wist er een middel tegen: 'Dit Water vander gallen [de gal – bijvoorbeeld die van de vis – werd soms voor medische doeleinden gebruikt] is seer goet teghen alle gebreken der Oogen, gelijck als zijn (= zoals) schellen, sterren (= in kleur afwijkend straaltje in de iris), ende derghelijcken die de ooghen verdonckeren.'"

Mogelijk is er ook een verband met de zogenoemde staarsteek. Dat is een heel oude remedie tegen staar, waarbij de troebele lens met een naald naar achter werd geduwd. De patiënt kon daarna weer (wazig) zien.