Spelling beoordelen in leesvaardigheidsexamen?

Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker is van plan om de spellingvaardigheid net als vroeger weer mee te laten tellen in het centraal examen Nederlands op de havo en het vwo. Dit jaar werd spelling in het centraal examen buiten beschouwing gelaten in de antwoorden die eindexamenkandidaten gaven in het onderdeel leesvaardigheid, maar dat moet voortaan dus anders. Wat vindt u? Is het een goed idee om spelling weer mee te laten wegen in het examen leesvaardigheid?

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

Nee, een examen leesvaardigheid moet alleen die vaardigheid testen(154 stemmen, 20%)

Ja, maximaal één punt aftrek(237 stemmen, 31%)

Ja, maak meer dan één punt aftrek mogelijk(371 stemmen, 49%)

Wilt u een reactie plaatsen? Accepteer dan eerst onze cookies.

Reacties Er zijn 66 reacties

Juno

Bij een examen dat de leesvaardigheid beoordeelt, mag zeker een beroep worden gedaan op de andere vaardigheden die een leerling tegen die tijd behoort te hebben.

In dit geval wordt het examen schriftelijk afgenomen, dus de spellingsregels moeten de leerling dan duidelijk zijn. Te meer omdat spelling bij andere examens ook al getest wordt en de leerling de regels dus al moet kennen. Het vereist, in andere woorden, geen extra voorbereiding van de leerling.

Wel vind ik dat het niet om de schrijffouten moet gaan; het lijkt me dus eerlijk als een of twee schrijffouten niet tot aftrek leiden, en meer fouten tot hooguit 1 of 2 punten aftrek kunnen leiden.

Er is nog een andere component: er zijn leerlingen die erg goed kunnen spellen. Als ik zo’n leerling was, en ik schreef een foutloos geschreven examen dat evenveel punten krijgt als dat van een andere leerling die elke 3e persoon enkelvoud met -d schreef, dan zou ik daar weinig begip voor kunnen opbrengen. De moeite die ik dan doe voor verzorgd taalgebruik, blijft onbeloond.

Emmy

Scholen moeten al eerder in de opleiding veel strenger zijn. Het enige wat telt voor leerlingen zijn de punten en of iets ‘meetelt’. Zo niet, dan doen ze er geen moeite voor.
Dus: spelfouten aanrekenen, liefst ook bij andere vakken (wat alleen kan als de docenten ook foutloos schrijven, quod non!).
Anderzijds is meer dan één punt aftrek niet wenselijk. Je moet je realiseren dat het centraal examen de helft van het eindpunt bepaalt, en dan zouden spelfouten wel erg zwaar meewegen.

Rob van Rotterdam

Eens met Heijstee.

Heijstee

Waarom heet deze rubriek POLL??!!?!
We hebben uitstekende Nederlandse woorden ter beschikking:
PEILING, METING, ONDERZOEK, ...... keuze genoeg!

willemkalsbeek123@gmail.com

Over wijsheden mijn vader hadden altijd de uitspraak over geld Hoe moeilijk het ook was als dezee zonder water is zit ik zonder geld

Frank Drop

Geef een apart cijfer voor spelling. Misschien moet er zelfs naast de rekentoets een spellingtoets komen?

Tony Kornman

Correcte spelling veraangenaamt het lezen. De schrijver geeft blijk van respect voor cultuur en lezer. Het eindexamen is een totaaltoets; ook afwisselend woordgebruik en variatie in zinsbouw mogen wat mij betreft meebeoordeeld worden.

L. Koper

Volgens mij zijn spelling en leesvaardigheid met elkaar onlosmakelijk verbonden.
Kinderen met spellingsproblemen lezen slechter en begrijpen minder wat ze lezen, gaan meer af op de context om te begrijpen waar het over gaat. Dit kost meer tijd en het kind begrijpt pas achteraf wat het leest. Verder ontstaan er door spellingsproblemen ook accentverschillen en betekenisverandering: kortom spelling laten meewegen. Zeker met grote aantallen immigranten waarvan degenen uit Europa en Oosteuropa geen inburgering doen en het Nederlands vooral leren van horen spreken! Dat zou ook anders moeten kunnen: iedere immigrant minimaal 1 jaar Nederlandse les gratis.Als je de taal machtig bent integreer je ook beter enz.
Dus als beter kunt spellen spreek je beter Nederlands en maak je makkelijker contact minder vrees om niet begrepen te worden! Taal is tenslotte bedoeld om te communiceren, contact te maken en niet alleen om te begrijpen wat de werkgever zegt!

Udo Lock

Ons leren is vooral context gevoelig. Door vaardigheden apart aan te leren en te toetsen
denken we dat we die kwaliteit aanleren, maar dat is onjuist. Daarom moeten rekenen, spelling etc. in alle werkstukken worden gewogen. Dit kan met een dubbel waarderingssyteem: en voor de vak inhoudelijke kant en voor de reken- lees- en spellingskant. Pas dan ontstaan er vaardigheden. Het huidige onderwijs is sterk verouderd. Door onze toetsen elektronisch aan te bieden, kunnen die waarderingen gemakkelijk gemaakt worden en landelijk op een manier, zodat cijfers werkelijk vergelijkbaar worden. Wat Sander Dekkers wil is terug gaan naar 1920.

Centina

Misschien een idee om leesvaardigheid mondeling te toetsen i.p.v. schriftelijk?

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK