Ledental en financiële situatie

Het genootschap heeft helaas ook in 2002 te maken gekregen met een teruglopend ledental. Het aantal leden nam met 5,66% af van 43.197 eind 2001 tot 40.750 op 31 december 2002.

Met een positief saldo van € 10.769,- was 2002 financieel een evenwichtig jaar, mede door het vaststellen van de contributie per 1-1-2002 op € 19,- per jaar.

Maandblad Onze Taal

Jaargang 2002 bestond uit tien nummers met in totaal 368 pagina's. In september was er in het tijdschrift aandacht voor het zeventigjarig bestaan van het tijdschrift, met een rondgang door de jaargangen, een fictief interview met de oprichter, en vraaggesprekken met lezers. In nummer 1 verscheen het verslag van de in 2001 gehouden lezersenquête, nummer 2/3 bevatte een uitgebreid verslag van het Onze Taal-congres 'Taal in beeld' en in nummer 6 werd de eigen Taaladviesdienst voor het voetlicht gebracht. Verder was er onder meer aandacht voor de nieuwe woorden van 2001 en de taal van 2002, voor het Nederlands van Máxima, voor het zogenoemde 'spreken in tongen', voor slordig spreken, voor het probleem van u of jij in het Nederlands, voor de voorbereiding van een nieuwe versie van het Groene Boekje en voor de opmars van chattaal. Nummer 7/8 was een themanummer over taal op vakantie.

Taaladviesdienst

In 2002 kwamen er 13.586 verzoeken om taaladvies binnen, een stijging met 17,6% t.o.v. 2001. Het aantal vragen dat via e-mail wordt gesteld, is inmiddels veertien maal zo groot als het aantal vragen per brief. Het leeuwendeel van de vragen komt echter nog steeds per telefoon binnen: 81%. Het volgende overzicht geeft het aantal verzoeken in de afgelopen jaren weer:

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002

7983

9753

9355

10.441

9205

11.554

13.586

De dienst bracht 414 vragen en opdrachten in rekening, met een opbrengst van € 60.911,-, een stijging van 18,5% t.o.v. 2001. Het 0900-nummer leverde daarenboven € 8.495,- op. De Taaladviesdienst werkte ook in 2002 samen met een Belgische zusterdienst mee aan een project van de Nederlandse Taalunie, waarvoor een projectvergoeding werd verkregen van € 36.000,-. Bij de Taaladviesdienst waren in 2002 4 taaladviseurs werkzaam, met in totaal een formatieruimte van 17 dagen per week.

Onze Taal op internet

De website van Onze Taal kent een nog steeds toenemende belangstelling. Eind 2002 bood deze aan bezoekers bijna 900 gratis taaladviezen en verder dagelijks taalnieuwsberichten, thematische dossiers, oude nummers van Onze Taal, een digitaal proefnummer, een uitgebreid register op het tijdschrift en meer dan 600 koppelingen naar alle plaatsen op internet waar informatie over de Nederlandse taal wordt aangeboden. Gemiddeld werd de weblocatie ongeveer 2300 keer per dag bezocht. Via het elektronische inschrijfformulier op de website van Onze Taal kwamen in 2002 1218 aanmeldingen van nieuwe leden binnen.

Taalpost

In het voorjaar van 2002 is het genootschap in samenwerking met Van Dale Lexicografie begonnen met een elektronische nieuwsbrief die drie keer per week gratis toegestuurd wordt aan belangstellenden. Elke aflevering van Taalpost bevat enkele taalnieuwsberichten, een taaladvies of woord van de week en een tip voor een activiteit, lezing of programma over taal op radio of tv.

Taalpost had eind 2002 al bijna 9000 abonnees. De redactie wordt gevormd door een medewerker van Onze Taal (Marc van Oostendorp) en een van Van Dale (Ludo Permentier).

Leerstoel Taalverzorging

In 2002 was prof. dr. J. Renkema in opdracht van het Genootschap Onze Taal voor het derde jaar werkzaam als bijzonder hoogleraar Taalverzorging aan de Katholieke Universiteit Brabant. De leerstoel Taalverzorging richt zich in het algemeen op vergroting van de academische aandacht voor taalonderwerpen waar het Genootschap Onze Taal zich mee bezighoudt en in het bijzonder op het bevorderen van onderwijs over taalverzorging, het inrichten van een opleiding tot taaladviseur en op onderzoek naar normativiteit, taalverandering en tekstverbetering.

Overige activiteiten

  • In het voorjaar van 2002 is een aangevulde en geactualiseerde editie van de Spellingwijzer Onze Taal gemaakt en uitgekomen, wat een hernieuwde belangstelling onder kopers tot gevolg had.
  • In de tweede helft van 2002 is veel aandacht besteed aan een vierkleurendruk van het tijdschrift in 2003. Daartoe zijn onderhandelingen met de drukker gevoerd, is de vormgeving aangepast en is een nieuwe presentatie van het tijdschrift voorbereid. Onze Taal verschijnt niet langer in een papieren wikkel, maar in kunststof folie met een ingesloten adresdrager.
  • In 2002 verscheen voor de tiende keer de Taalkalender Onze Taal.
  • Eind 2002 werd met de Nederlandse Taalunie een driejarencontract afgesloten voor deelname aan het project 'Taaladvies on line'. De Taaladviesdienst van Onze Taal draagt tegen een vergoeding minimaal 800 uur per jaar bij aan deze taaladviesvoorziening.

Bij het secretariaat van het genootschap waren eind 2002 12 medewerkers in vaste dienst (voor gemiddeld 3,75 dagen per week), met in totaal een formatieruimte van 9,5 voltijdse medewerkers.

Het bestuur van het genootschap dankt alle medewerkers voor hun grote inzet en betrokkenheid in het jaar 2002.

Den Haag, april 2003
C.M. le Clercq-Meijer